top of page
Search

"קורות חיי.."

Updated: Sep 11, 2022


סיגל דרעי כשר קורות חיים 2022
.pdf
Download PDF • 113KB


כתיבת קורות חיים - מאת: ויסלבה שימבורסקה


מַה נחוּץ?

נחוּץ לכתּוב בקשה וּלצרף לה קורות חָיים.

ללא קשֶר לאורך החָיים

על הקiרות להיות קצרוּת.

תּמצוּת העובדוּת וּבחירתן הכרחִיים.

המרת נופים בִּכתובות,

וזיכרונות רופפים בתאריכים מְקובעים.

מכּל האהבות לרשם את הנּישואין בלבד,

ומהילדים רק את אֵלה שָנוּלדו.

זה שמכיר אותך חשוּב יותר מזה שאתה מַכּיר.

טיולים רק במידה וּלחוץ לארץ.

הִשתייכוּת למה, אך בּלא הַלמּה.

ציונים לשבח בּלא הנֵימוקים.

כתוב כאילו מעולם לא דְבּרת עְם עצמך

וּכאילו עקפת עצמך מרחוק.

הִתעלם מכּלבים חתולים וציפורים,

מזכרות נושנות, חברים וחלומות.

מחיר ולא ערך,

כותרת ולא תוכן.

מְספר הנֱּעלים ולא היעד שאליו הולך

זה שאמוּר להיות אתּה.

לכך יֵש לצרף תצלום בְּאוזן גלוּיה.

רק צורתה נלקחת בחשבון, לא מה שנשמע.

מה נשמע?

נהמת מכונות הגורסת את הנייר.

(:23 views0 comments

Comments


bottom of page